Thứ năm, ngày 25 tháng 07 năm 2024
Cập nhật lúc: 06/03/2024

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM XÃ EA YÔNG KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

 

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Yông khoá XII, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây cũng là dịp để Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, động viên nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phát triển

                      TT ĐH mttq xã

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xã Ea Yông khoá XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong 05 năm qua, phát huy truyền thống yêu nước, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Ea Yông luôn đoàn kết một lòng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức phát động, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình đổi mới, phát triển của địa phương. Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục ổn định và phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 46 triệu đồng, đến năm 2023 đạt 64,17 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới đã và đang đạt nhiều kết quả tốt. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 giảm còn 3,09%; hộ cận nghèo 1,61%. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công được thực thi đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đời sống của các tầng lớp Nhân dân trong xã được cải thiện rõ rệt.

Các tầng lớp Nhân dân trong xã luôn đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao với Đảng uỷ, chính quyền, nỗ lực thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng xã Ea Yông ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của HĐND, UBND xã; sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pắc; Mặt trận Tổ quốc xã Ea Yông và các tổ chức thành viên không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Kết quả thực hiện đã góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên toàn dân tham gia xây dựng gia đình, cộng đồng, quê hương xã Ea Yông từng bước phát triển. 

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân có nhiều chuyển biến rõ nét. Nội dung và phương thức tuyên truyền, tập hợp ngày càng đa dạng và phong phú. Phương thức hoạt động ngày càng được đổi mới theo hướng chú trọng mở rộng đến Ban công tác Mặt trận tại các thôn, buôn và Nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai một cách thiết thực hơn, phát huy được tính chủ động, tinh thần sáng tạo của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Ea Yông sẽ được diễn ra trong tháng 3 năm 2024 tại Nhà Văn hoá xã Ea Yông, với 110 đại biểu chính thức thể hiện cho ý chí, nguyện vọng và khối đại đoàn kết dân tộc của các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

Nhân dân xã Ea Yông luôn nhận thức sâu sắc rằng, lần đại hội này là một sự kiện to lớn, đánh dấu bước trưởng thành của Khối đại đoàn kết toàn dân, sự vươn lên của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, mở ra bước phát triển mới của địa phương.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển” Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, huy động mọi nguồn lực quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động do Đại hội MTTQ Việt Nam xã Ea Yông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 -2029 đề ra.

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”.

 

Bài và ảnh: Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội MTTQ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang